ระเบียบ
1. ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2561 14. ระเบียบฯ ว่าด้วยพนักงานและลูกจ้าง  พ.ศ.2561
2. ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิก  พ.ศ.2561 15.ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับพนักงาน  พ.ศ.2561
3. ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ.2561 16. ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของพนักงานและลูกจ้าง  พ.ศ.2561
4. ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ  พ.ศ.2561 17. ระเบียบฯ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดขอบของพนักงาน  พ.ศ.2561
5. ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2561 18. ระเบียบฯ ว่าด้วยวินัย การสอบสวน และการลงโทษสำหรับพนักงาน พ.ศ.2561    
6. ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2561 19. ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย  พ.ศ.2561
7. ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก  พ.ศ.2561 20. ระเบียบฯ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก  พ.ศ.2561
8. ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  พ.ศ.2561 21. ระเบียบฯ ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์  พ.ศ.2561
9. ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนเพิ้อส่งเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ  พ.ศ.2561 22. ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2561
10. ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนเพิ้อส่งเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติภัยวาตภัยอัคคีภัย  พ.ศ.2561      23. ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  พ.ศ.2561
11. ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนเพิ้อการศึกษาอบรม  พ.ศ.2561 24. ระเบียบฯ ว่าด้วยรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น  พ.ศ.2561
12. ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนรักษาระดับอัตราปันผล  พ.ศ.2561 25. ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ.2561

13. ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2561

 
ข้อบังคับ
 หมวด1 ชื่อประเภทและที่ตั้งสำนักงาน  หมวด 7 การประชุมใหญ่ 
 หมวด 2 วัตถประสงค์และอำนาจกระทำการ                                                                        หมวด 8 คณะกรรมการดำเนินการ
 หมวด 3 ทุน หมวด 9 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
 หมวด 4 การดำเนินงาน หมวด 10 ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ                 
 หมวด 5 สมาชิก หมวด 11 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
 หมวด 6 สมาชิกสมทบ หมวด 12 ข้อเบ็ดเสร็จ

image
image
image
image
© 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-513449 Click